fsdf [22.02.2021]- (sekce: Judikáty)
Autor: sdg / Externí link: sdg / .htaccess (ess)

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - aktualizovaná verze k 22. 4. 2012 [22.04.2012]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=49278 / htaccess.txt (txt)

IP profil ČR; CZ [01.02.2008]- (sekce: Jiné dokumenty)
Autor: / user.php (php)

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Římská úmluva); 1961; CZ [19.01.2008]- (sekce: Mezinárodní smlouvy)
Autor: / user.php5 (hp5)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS); 1994; CZ [02.01.2008]- (sekce: Mezinárodní smlouvy)
Autor: / htaccess.txt (txt)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla [30.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=261191:cs&lang=cs&list=432021:cs,261191:cs,248817:cs,25809... / 2001-29.htm (htm)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (v českém jazyce) [30.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=432021:cs&lang=cs&list=432021:cs,261191:cs,248817:cs,25809... / l_23020060824cs00120012.pdf (pdf)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictvíText s významem pro EHP [30.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387158:cs&lang=cs&list=453620:cs,391838:cs,387159:cs,38715... / 32004L0048CS.pdf (pdf)

Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl; 1986; CZ [30.12.2007]- (sekce: Mezinárodní smlouvy)
Autor: / Berne Convention - cz.doc (doc)

Vyhláška 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_name=kterou%2... / 488_2006_Sb.txt (txt)

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích 527/1990 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=527%2F1990&number2=&name=&text= / 527_1990_Sb.txt (txt)

Vyhláška o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=550%2F1990&number2=&name=&text= / 550_1990_Sb.txt (txt)

Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 529/1991 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=529%2F1991&number2=&name=&text= / 529_1991_Sb.txt (txt)

Zákon o užitných vzorech 478/1992 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=478%2F1992&number2=&name=&text= / 478_1992_Sb.txt (txt)

Zákon o ochraně průmyslových vzorů 207/2000 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=207%2F2000&number2=&name=&text= / 207_2000_Sb.txt (txt)

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin 408/2000 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=408%2F2000&number2=&name=&text= / 408_2000_Sb.txt (txt)

Zákon o ochraně označení původu 452/2001 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=452%2F2001&number2=&name=&text= / 452_2001_Sb.txt (txt)

Zákon o ochranných známkách 441/2003 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=441%2F2003&number2=&name=&text= / 441_2003_Sb.txt (txt)

Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách 97/2004 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=97%2F2004&number2=&name=&text= / 97_2004_Sb.txt (txt)

Zákon o patentových zástupcích 417/2004 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=417%2F2004&number2=&name=&text= / 417_2004_Sb.txt (txt)

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=221%2F2006&number2=&name=&text= / 221_2006_Sb.txt (txt)

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=513%2F1991&number2=&name=&text= / 513_1991_Sb.txt (txt)

Občanský zákoník 40/1964 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=40%2F1964&number2=&name=&text= / 40_1964_Sb.txt (txt)

Trestní zákon 140/1961 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=140%2F1961&number2=&name=&text= / 140_1961_Sb.txt (txt)

Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=101%2F2000&number2=&name=&text= / 101_2000_Sb.txt (txt)

Občanský soudní řád 99/1963 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_name=ob%C4%8D... / 99_1963_Sb.txt (txt)

Trestní řád 141/1961 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_name=trestn%C... / 141_1961_Sb.txt (txt)

Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=200%2F1990&number2=&name=&text= / 200_1990_Sb.txt (txt)

Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=186155:cs&lang=cs&list=186155:cs,185618:cs,&pos=1&page=1&n... / 31992L0100CS.pdf (pdf)

Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=294610:cs&lang=cs&list=300912:cs,294610:cs,293853:cs,&pos=... / 31993L0098CS.pdf (pdf)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=344298:cs&lang=cs&list=344298:cs,343702:cs,344507:cs,&pos=... / 31996L0009CS.pdf (pdf)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=259975:cs&lang=cs&list=454158:cs,272233:cs,262958:cs,25997... / htaccess.txt (txt)

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu [10.03.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:248:0015:025:CS:HTML / 31993L0083CS.pdf (pdf)

Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů 91/250/EHS []
Autor: / 31991L0250CS.pdf (pdf)

Líbí se vám tento web?
spíše ne
369 369
ano
328 328
ne
286 286
spíše ano
11 11
Suma hlasů: 994
[22.4.2012] Výroční konference o Evropském autorském právu 2012

V Trevíru se od 10. 5. do 11. 5. 2012 koná velmi kvalitní výroční konference o Evropském autorském právu pořádaná Akademií evropského práva. Tento rok je mezi řečníky i prof. Jiří Malenovský, soudce Soudního dvoru EU, který se stal v posledních letech hlavním zpravodajem pro autorskoprávn&iacut e; judikaturu.O konferenci pořádané minulý rok je možné více informací nalézt v tomto článku:

·  ; Jirsa, j. Konference Evropské autorské právo. Průmyslové vlastnictví, 2011, č. 4, s. 146 - 150.

 

Kompletn&i acute; program a informace jsou uvedeny na následujíc&i acute;m odkazu:

https://www.era.int /upload/dokumente/13274.pd f[22.4.2012] Již 6. výroční setkání Asociace evropských učitelů práva duševního vlastnictví
Po minulém ročníku, který se konal na Právnické fakultě v Praze - více informací je zde: http://www.eiptn.org/Pragu e/Report_5th_EIPTN_Worksho p_Prague_2011.pdf, se tento rok konference asociace schází v Itálii. Program, prezentace a další podrobnosti budou postupně k dispozici na následujíc&i acute;m odkaze: http://www.eiptn.org/Milan /index.html

[4.6.2007] Komunitární práva k duševnímu vlastnictví - současnost a budoucnost
Mezinárodní asociace pro ochranné známky (INTA) a Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) organizují konferenci nazvanou "Komunitárn&ia cute; práva k duševnímu vlastnictví - současnost a budoucnost" v Bruselu (Belgie) 4. června 2007.

[12.3.2007] STOA seminář: Politické možnosti pro zlepšení evropského patentového systému

Seminář proběhne v Evropském parlamentu 14. 6. 2007, od 10.00 do 12.30.

http://www.tekno.dk/sub page.php3?article=1388& ;toppic=kategori11&lan guage=uk&category=11Cesky Francais English Deutch
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz